Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukaisesti rekisterinpitäjä yksityinen elinkeinonharjoittaja Koskipirtti Laasonen Oy (myöhemmin rekisterinpitäjä) ilmoittaa rekisteröivänsä (rekisterin nimi) ja käsittelevänsä pitopalvelu-, hautauspalvelu-, sekä majoitusasiakkaidensa (myöhemmin rekisteröity) henkilötietoja.

Rekisteröityjen henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn henkilökohtaiseen suostumukseen, asiakkuussuhteeseen taikka toimeksiantoon. Rekisteröityjen henkilötietoja voidaan käyttää varausten yksilöintiin, yhteydenpitoon, palveluiden suorittamiseen sekä toimittamiseen, toiminnan raportointiin, liiketoiminnan kehittämiseen sekä laskutuksen suorittamiseen.

Rekisteröidyn henkilötietoja kerätään henkilörekisteriin rekisteröidyltä itseltään sekä rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisestä asiakkuushistoriasta. Henkilötietoja voidaan kerätä myös rekisteröidyn lähiomaiselta, huoltajalta taikka edustajalta. Rekisteriin voidaan kerätä henkilötietoja rekisterinpitäjän nykyisiltä asiakkailta, aikaisemmin asiakkaana olleilta sekä rekisterinpitäjään yhteydessä olleilta henkilöiltä. Rekisteriin voidaan tallentaa henkilön

  • nimi
  • henkilötunnus
  • yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero)
  • lähiomaisen nimi ja yhteystiedot
  • asiakkuushistoria (aikaisemmin tilatut palvelut, rekisterinpitäjän sekä rekisteröidyn välinen yhteydenpito)
  • muut rekisteröidyn itsensä antamat tiedot
  • tietojen luovutusta koskevat tiedot
  • rekisterinpitäjän suorittamaan tietojen käsittelyyn liittyvät tiedot

Kirjallisessa muodossa oleva henkilötietoja sisältävä aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Digitaalisessa muodossa oleva aineisto on tallennettuna tietokoneelle, joka on palomuurilla ja salasanalla suojattu. Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan henkilöt, joilla on niihin oikeus, ja jotka tarvitsevat näitä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi, ja jotka ymmärtävät henkilötietojen käsittelyn periaatteet. Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötiedot rekisterissä kunnes tarve rekisteröidyn henkilötietojen säilyttämiselle lakkaa. Henkilötietojen säilytysajoissa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Rekisterinpitäjä luovuttaa henkilötietoja ulkopuolelle ainoastaan rekisteröidyn erillisellä suostumuksella, sopimuksen perusteella tai silloin kun voimassa oleva lainsäädäntö sen mahdollistaa taikka siihen velvoittaa. Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos tälle on kuitenkin tarvetta, noudatetaan siinä voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä sekä muuta tietojen luovuttamiseen liittyvää lainsäädäntöä.

Rekisterinpitäjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa rekisteriselostetta palveluiden kehittyessä sekä lainsäädännön muuttuessa. Rekisteriselosteeseen kannattaakin tutustua säännöllisesti. Rekisteriselosteeseen liittyviin kysymyksiin vastaa Mervi Laasonen.

Koskipirtti Laasonen Oy
Ruvaslahdentie 30,
83700 Polvijärvi
044 0800021
mervi.laasonen@koskipirtti.com
Y-tunnus: 3173280-2